Navodila za avtorje

 

SPLOŠNO

Članki za objavo morajo biti originalni in še neobjavljeni, hkrati pa ne smejo biti v sočasnem recenzijskem postopku za objavo v drugi publikaciji, ne deloma ne v celoti.

Revija spodbuja oddajo člankov v angleščini, saj avtorji tako svoje delo in zamisli lažje predstavijo širšemu občinstvu. Seveda pa so dobrodošli tudi članki v drugih jezikih, še posebej slovenskem. Članki imajo vedno povzetek v izvirnem in angleškem jeziku.

Avtorji, ki niso rojeni govorci oziroma angleščine ne obvladajo v zadostni meri, morajo članek pred oddajo predložiti v branje osebi z ustreznim znanjem jezika; slednje urednikom revije in recenzentom omogoča polno razumevanje akademske vsebine članka. Članki, ki te zahteve ne izpolnjujejo, po vsej verjetnosti ne bodo objavljeni.

Rokopisi morajo biti predloženi v elektronski obliki in morajo vsebovati tri Wordove datoteke:

1. Naslovna stran:
A) Naslov članka (največ 130 znakov s presledki);
B) Kontaktne informacije: Ime in priimek vseh avtorjev, z inštitucijami, pri katerih so zaposleni, naslovi (inštitucij) in kontaktnimi podatki (telefon, e-pošta avtorja). Vsi podatki razen telefonskih številk bodo objavljeni v reviji;
C) Življenjepis: življenjepis za objavo v reviji (v slovenskem in angleškem jeziku). Življenjepis naj bo za vsakega avtorja dolg 5–10 vrstic, naj bo v stavkih (ne alinejah) in naj predstavlja smiseln odstavek (ali dva).

2. Povzetki v slovenskem in angleškem jeziku: povzetke s ključnimi besedami (3 – 7) in naslovom članka.
Pozor: povzetek, ključne besede in naslov članka ne smejo presegati 1.100 znakov s presledki v vsakem jeziku. Vsebovati mora kratko prestavitev obravnavane tematike, uporabljeno metodologijo, glavne ugotovitve in sklepe. Wordov dokument mora biti ekvivalenten prvi strani Šablone za rokopis.

3. Članek (brez imena avtorja/-jev):
A) Predloženi članek, z naslovom v jeziku članka in v angleščini;
B) Izvleček članka v jeziku članka in v angleščini;
C) 3-7 ključnih besed v jeziku članka in v angleščini.

Preglednice, zemljevidi, grafi in slike, uporabljeni v članku, so oddani kot posebne datoteke (4. korak elektronskega oddajanja). Biti morajo v črno beli tehniki in v skladu s standardnimi načini računalniškega oblikovanja.

Vsi predloženi rokopisi so podani v medsebojni strokovni pregled vsaj dveh recenzentov. Postopek recenziranja je dvojno slep. Avtorji so lahko naprošeni za revizijo svojih člankov v skladu s predlogi urednikov in recenzentov. Končne odločitve o objavah sprejema uredniški odbor.

Rokopisi morajo biti poslani po elektronski pošti (editortd@guest.arnes.si) ali preko internetne strani revije v Word (.doc) obliki.

 

FORMAT IN SLOG

Članki naj obsegajo med 30,000 in 45,000 znaki vključno s presledki (od pribl. 4,500 do 6,500 besed). Daljši članki so lahko objavljeni po presoji uredniškega odbora. Dovoljeno je minimalno število končnih opomb, toda le če služijo kot dodatno pojasnilo. V članku morajo biti serijsko oštevilčene.

Avtorji morajo natančno vse zahteve revije glede sloga in formata, ki so predstavljene v šabloni. Posebno pozornost je potrebno posvetiti formatu referenc, enojnemu presledku ter ključnim besedam in izvlečkom. Članki, ki tem zahtevam ne ustrezajo, bodo avtorjem še pred branjem in recenziranjem vrnjeni v revizijo.

 

VIRI

Za bibliografske vire v besedilu in v abecednem seznamu na koncu članka je potrebno uporabiti harvardski avtor-datum sistem. Avtorji morajo poskrbeti, da bodo vsi v besedilu navedeni viri navedeni tudi v seznamu virov. Članki ne smejo vsebovati splošnih bibliografij. Avtorji morajo prav tako upoštevati vse zahteve glede formata in sloga virov, ki so navedene v priloženi tabeli.

Internetni viri: Vsi internetni viri morajo biti vključeni v abecedni seznam tekstovnih virov na koncu članka, pri čemer je potrebno upoštevati naslednje zahteve: viri morajo biti navedeni po abecednem seznamu avtorjev (če je članek v reviji) ali imetnikov spletne strani (če gre za organizacijo). Navesti je potrebno poln spletni naslov in datum ogleda spletne strani. Podrobnejše informacije so podane v priloženi tabeli.

Šablona za rokopise