Knjige

Vrsta vira

Primeri znotraj besedila

Primeri iz seznama virov

En avtor

Avtor Nissim Bar-Yaacov (1961, 266) je zaključil, da je »status dvojne narodnosti nezaželjen in bi ga morali odpraviti«.

ali (Bar-Yaacov 1961, 266)

Bar-Yaacov, N., 1961. Dual Nationality. Stevens & Sons, London.

Dva avtorja

Aleinikoff in Klusmeyer (2002, 16) trdita, da …

ali

(Aleinikoff & Klusmeyer 2002, 16)

Aleinikoff, T. A. & Klusmeyer, D., 2002. Citizenship Policies for an Age of Migration. Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C.

(Navedeno enako kot na naslovnici knjige).

Trije ali več avtorjev

Basch et al. (1994, 23) so definirali transmigrante kot …

ali

Novejše študije o transnacionalnosti (Basch et al. 1994, 23) …

Basch, L., Glick Schiller, N. & Szanton Blanc, C., 1994. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States. Gordon and Breach, Langhorne.

Več del istega avtorja

Kot je ugotovila Bofulin (2000, 2005), so kitajski emigranti …

(Navedeno kronološko).

Več del različnih avtorjev

Številni avtorji (Bofulin 2000, 35; Aleinikoff 2005, 45; Basch e tal. 1994, 23) trdijo, da…

(Navedeno kronološko).

Več del istega avtorja, objavljenih v istem letu

Zgodnji raziskovalni zaključki Martine Bofulin (2002a) so bili usmerjeni … a v svojih zadnjih delih Martina Bofulin (2002b) ponuja ponoven razmislek o temi.

Bofulin, M., 2002a. Chinese Emigrants in Slovenia. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.

Bofulin, M., 2002b. Understanding Chinese Community in Slovenia. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.

(Viri morajo biti navedeni po abecedi glede na naslov).

Knjiga, ki jo je izdala organizacija/inštitucija

Iz podatkov nacionalnega poročila Medkulturni dialog v Sloveniji (Statistični urad Republike Slovenije 2009, 82), je …

ali

Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (2009, 82) je razvidno …

ali Kot kažejo zadnji podatki, predstavlja italijanska manjšina v Sloveniji 0.11% populacije (Statistični urad Republike Slovenije 2009, 82).

 

Statistični urad Republike Slovenije, 2009. Medkulturni dialog v Sloveniji. Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana.

(Če se pogosto nanašate na določeno poročilo, dokument ali organizacijo in se želite izogniti večkratnemu ponavljanju dolgega imena, lahko uporabite okrajšavo, ki pa mora biti ustrezno pojasnjena. Glej odstavek Dokumenti v nadaljnjih tabelah).

Brez avtorja in brez organizacije/ inštitucije

Kot je predstavljeno v Kratki zgodovini slovenskih narodnih manjšin (2009), so …

ali

(Kratka zgodovina slovenskih narodnih manjšin 2009).

Kratka zgodovina slovenskih narodnih manjšin, 2009. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.

Sekundarni viri

Strokovnjakinja tega področja, Romana Bešter (2003, citirano v Kejžar 2007, 15) trdi, da …

Kejžar, B., 2007. Rethinking Dual Citizenship. Založba FDV, Ljubljana.

(V končni listi referenc mora biti naveden le sekundarni vir, primarni vir ne sme biti vključen v končno listo literature).

Knjiga/zbornik z uredniki

… integracija priseljencev v slovensko družbo je bolj detajlno predstavil Komac (2007).

ali

… nekatere zaključke (Aleinikoff & Klusmeyer 2000).

Komac, M. (ur.), 2007. Priseljenci: študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.

Aleinikoff, T. A. & Klusmeyer, D. (ur.), 2000. From Migrants to Citizens: Membership in a Changing World. Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C. 

Poglavje v knjigi z uredniki

… kot strne Medvešek (2007).

ali

(Medvešek 2007, 198)

Medvešek, M., 2007. Razmišljanja o pojavih nestrpnosti in etnične distance v slovenski družbi. V M. Komac (ur.) Priseljenci: študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 187–219.

Članki

Vrsta vira

Primeri znotraj besedila

Primeri iz seznama virov

Članek v znanstveni reviji

… kot trdi Medvešek (2009, 37) …

Medvešek, M., 2009. The Image of the Slovene Community Populating the Region of the Friuli Venezia Giulia on the World Wide Web. Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja 60, 6–38.

Lah, M., 2018. Začetki trženjskega komuniciranja. Teorija in praksa 55 (2), 281–306.

Članki v časopisih

… kot je opozorila Kramžar (2009, 5).

Kramžar, B., 2009. Slovenska manjšina upa na spremembo. Delo 51 (50), 28. februar 2009, 5.

Online članek v časopisih

… kot je opozorila Kramžar (2009).

Kramžar, B., 2009. Iranska dilema. Delo Online, 22. oktober 2009, http://www.delo.si/clanek/90916 (dostop 5. 12. 2009).

Online članek brez avtorja

(BBC News 2010)

BBC News, 2010. Rise in Ethnic Minority Students at UK Universities, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/8493894.stm (dostop 4. 2. 2010).

Prispevki s konferenc

Vrsta vira

Primeri znotraj besedila

Primeri iz seznama virov  

Objavljen prispevek s konference

Pirc (2007, 39) je predlagal …

Pirc, J., 2007. African Community in Slovenia. In 1st International Conference on Transnational Ethnic Communities Proceedings, Ljubljana, 21–22 June 2007. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 36–54.

Neobjavljen prispevek s konference

Kot je predstavil Pirc (2007) …

Pirc, J., 2007. African Community in Slovenia. At 1st International Conference on Transnational Ethnic Communities, Ljubljana, 21–22 June 2007.

Dokumenti

Vrsta vira

Primeri znotraj besedila

Primeri s seznama virov

Zakoni

… kot je določeno z Zakonom o državljanstvu iz leta 2007.

(Zakon o državljanstvu Republike Slovenije 2007).

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije. Uradni list RS 24 (2007), 20. 3. 2007, 2957.

Primeri in razsodbe sodišč

… veljalo bi omeniti še primer Škorjanec proti Hrvaški (Škorjanec vs. Croatia).

… zato je Ustavno sodišče Bosne in Herzegovine (2000) razsodilo, da…

ali

V delni sodbi (Ustavno sodišče Bosne in Herzegovine 2000) je bilo razsojeno….

Škorjanec vs. Croatia, European Court of Human Rights, številka vloge 25536/14, Sodba z dne 28. marec 2017.

Ustavno sodišče Bosne in Herzegovine, 2000. Delna razsodba U 5/98 III z dne 1. julij 2000, http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/_en/u-5-98-12209.pdf (dostop 5. 10. 2018).

Poročila organizacije/

inštitucije

Kot je navedeno v uradnem poročilu Medkulturni dialog v Sloveniji (Statistični urad Republike Slovenije 2009, 82) imamo …

ali V skladu s poročilom Statističnega urada Slovenije (2009, 82) imamo …

ali Kot kažejo zadnji podatki, predstavlja italijanska narodna manjšina v Sloveniji 0,11% celotne populacije (Statistični urad Republike Slovenije 2009, 82)

Statistični urad Republike Slovenije, 2009. Medkulturni dialog v Sloveniji. Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana.

Arhivski dokumenti

… kot je zagotovil dr. Žagar (AINV 1).

… je predstavil dr. Alessi, direktor inštituta SLORI (AINV 2).

(Pri nanašanju na arhivske dokumente v tekstu uporabite le okrajšavo arhiva in zapredno številko (kot se pojavljajo v tekstu). Vse ostale informacije o tem viru naj bodo navedene v končni listi referenc).

AINV 1 (Arhiv Inštituta za narodnostna vprašanja) – osebno pismo dr. Žagarja za dr. Brezigar, 12. 6. 1999.

AINV 2 – Transkript sestanka z delegacijo inštituta SLORI iz Trsta, 13. 3. 1998.

Okrajšave

Primer 1:

Statistični urad Republike Slovenije (SURS 2009) je predstavil …

… kot to potrjujejo pridobljeni podatki (SURS 2009).

Primer 2:

… potrjuje študija, ki so jo izvedli na Združenih Narodih (UNDP 2004).

… že nakazujejo prej pridobljeni podatki (UNDP 2004).

SURS – Statistični urad Republike Slovenije, 2009. Medkulturni dialog v Sloveniji. Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana.

UNDP – United Nations Development Programme, 2004. The Roma in Central and Eastern Europe: Avoiding the Dependency Trap. United Nations Development Programme, http://roma.undp.sk/ (4. 2. 2010).

Če se pogosto nanašate na določeno poročilo, dokument ali organizacijo in se želite izogniti pogostemu ponavljanju dolgega imena, lahko uporabite okrajšavo, a mora biti ustrezno razložena (ob prvi pojavitvi) v tekstu in obenem v končni listi referenc

Internetne strani

Vrsta vira

Primeri znotraj besedila

Primeri s seznama virov

Internetna stran

(brez datuma in avtorja)

… kot je predstavljeno na njihovi internetni strani (Nova Slovenija − krščanski demokrati, Ustanovitev in razvoj).

Nova Slovenija − krščanski demokrati, Ustanovitev in razvoj, http://nsi.si/ustanovitev_in_razvoj/ (dostop 17. 4. 2016).

Internetna stran

(z datumom, brez avtorja)

…tako trdi Amnesty International (2017)…

ali

(Amnesty International 2017)

Amnesty International, 2017. Slovenia: Proposals to Strip Refugees and Asylum-Seekers of their Rights must be Rejected, 5. januar 2017, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/slovenia-proposals-to-strip-refugees-and-asylum-seekers-of-their-rights-must-be-rejected/ (dostop 6. 2. 2017).

Internetna stran

(z datumom in avtorjem)

… trdi Gorenak (2015) …

ali (Gorenak 2015)

Gorenak, V., 2015. Migranti – kaj Slovenija ni naredila pa bi morala. Dr. Vinko Gorenak, 17. september 2015, http://www.vinkogorenak.net/2015/09/17/migranti-kaj-slovenija-ni-naredila-pa-bi-morala-2/ (dostop 18. 4. 2016).