RAZPRAVE IN GRADIVO / TREATISES AND DOCUMENTS:
PREDLOGA za MANUSKRIPT


NASLOV ČLANKA V ANGLEŠČINI (Times New Roman 14)

Izvleček članka v angleščini (Times New Roman 12)

Opomba: Izvleček mora vsebovati kratko predstavitev obravnavane tematike, uporabljene metodologije, glavnih ugotovitev in sklepov.

Ključne besede v angleščini: (3-7)

PROSIMO UPOŠTEVAJTE: Naslov, izvleček in ključne besede ne smejo presegati 1100 znakov s presledki.

 

NASLOV ČLANKA V JEZIKU ČLANKA (če ta ni v angleščini)
(Times New Roman 14)

Izvleček članka v jeziku članka (Times New Roman 12)

Ključne besede v jeziku članka: (3-7)

PROSIMO UPOŠTEVAJTE: Naslov, izvleček in ključne besede ne smejo presegati 1100 znakov s presledki.

 

Besedilo članka (Times New Roman 12, enojni presledek, poravnan)

Struktura besedila: Besedilo članka mora biti strukturirano na naslednji način: kratek uvod, predstavitev metodologije in glavnih tez, diskusija (kot osrednji del članka) in sklep(i).

Če imajo posamezna poglavja naslove in podnaslove, morajo biti jasno in dosledno urejeni po pomembnosti. Vrstni red naslovov in podnaslovov ne sme presegati treh ravni. Primer:

1. Uvod
2. Obravnavanje manjšinskih vprašanj
2.1 Definicija manjšin
2.2 Narodne in etnične manjšine
2.2.1 Narodne manjšine v Sloveniji

Odstavki: Odstavki morajo biti ločeni z vrsto in ne smejo biti zamaknjeni. Primer:

Letno izidejo tri številke revije, ponavadi v aprilu, septembru in decembru.

Predloženi članki morajo biti izvirni in še ne objavljeni, in ne smejo biti oddani v objavo v drugih publikacijah, ne delno ne kot celota.

Citati: Obsežni citati s štirideset ali več besedami morajo biti navedeni kot zamaknjen odstavek, z enojnim presledkom, brez narekovajev, in v manjši velikosti črk (velikost črk 11). Izpuščena vsebina v citatu mora biti označena z /…/, spremembe v citatu pa z [].

Primer 1: krajši citat (manj kot 40 besed, v besedilu):
Zato, ʺ[če] želimo razumeti, kaj se dogaja ʼv periferiji’, moramo najprej pogledati, kaj se dogaja /…/ v naprednem kapitalističnem svetu“ (Lipietz 1987, 29-30).

Primer 2: obsežen citat (več kot 40 besed, zamaknjen odstavek, velikost 11):
Socio-kulturne in geografske variacije znotraj jezika so zelo pomembne za tiste, ki jih uporabljajo. Variacije služijo dragocenim funkcijam skupinske identitete za njihove govorce; izražajo interese, ki so tesno povezani s samospoštovanjem in drugimi psihološkimi atributi (Corson 1993, 102).

Okrajšave in tehnični termini: morajo biti ob prvi omembi v besedilu pojasnjeni. Izraz ›>procen‹ mora biti vedno uporabljen v tekstovni obliki, ne kot simbol ›%‹. Slednje je dovoljeno le v tabelah.

Številke: uporabljajte vejico z decimalkami in piko med tisočicami in milijoni (npr. 2.967 ljudi je bilo preseljeno; 25,7 je bila njihova povprečna starost).
Za natančne denarne zneske uporabljajte številke in oznako za valuto pred številko (npr. €45,65), za okrogle in večje zneske pa številke in besede (npr. 125 evrov, €15 milijonov). Za števila od do uporabljajte samo številke (npr. strani: 56–74; leta: 1864-1899, 1998-2008).

Preglednice: Te morajo biti pravilno naslovljene in zaporedno oštevilčene v vrstnem redu pojavljanja v besedilu. Viri za podatke v preglednici morajo biti navedeni pod preglednico in v seznamu virov na koncu članka.
Oblika pisave: glavnina preglednice – Times New Roman, velikost črk 11; naslov preglednice in viri – Times New Roman, velikost črk 12, pravilo naslovov z veliko začetnico. Morebitni komentarji k preglednici morajo biti čim krajši, označeni z zvezdico(*)ali nadpisi (a, b, c) in pojasnjeni v seznamu virov(velikost črk 11).

Preglednica 1: Migracijske spremembe, Slovenija, 2008

1995

2000

2005

2006

2007

2008*

Imigranti

5.879

6.185

15.041

20.016

29.193

30.693

  Državljani RS

2.191

935

1.747

1.765

1.689

2.631

  tujci

3.688

5.250

13.294

18.251

27.504

28.062

emigranti

3.372

3.570

8.605

13.749

14.943

12.109

  Državljani RS

776

1.559

2.077

2.703

3.178

4.766

  Tujci

2.596

2.011

6.528

11.046

11.765

7.343

Neto migracije

2.507

2.615

6.436

6.267

14.250

18.584

  Državljani RS

1.415

-624

-330

-938

-1.489

-2.135

  tujci

1.092

3.239

6.766

7.205

15.739

20.719

Skupni prirast

2.519

2.207

5.768

7.019

15.489

22.093

Na 1000 prebivalcev

  imigranti

3,0

3,1

7,5

10,0

14,5

15,2

  emigranti

1,7

1,8

4,3

6,8

7,4

6,0

  neto migracije

1,3

1,3

3,2

3,1

7,1

9,2

  Skupni prirast

1,3

1,1

2,9

3,5

7,7

10,9

Notranje migracije

25.736

29.781

32.204

38.501

38.581

106.248

Viri: Statistični urad republike Slovenije (2009).
* Podatki temeljijo na novem štetju prebivalstva Slovenije, objavljenem leta 2008.

Slike: Grafično gradivo (diagrami, grafikoni, zemljevidi, ilustracije,itd.) mora biti v črno beli, v skladu s standardnimi načini računalniškega oblikovanja. Biti mora kolikor mogoče jasno, preprosto in omejeno na najmanjši možni obseg. Naslovljeno mora biti z besedo »Slike«in mora biti zaporedno oštevilčeno z arabskimi številkami v vrstnem redu pojavljanja. Naslov mora biti napisan v obliki pisave Times New Roman, velikost črk 12, naslovi morajo biti napisani z velikimi začetnicami. Viri za grafično gradivo morajo biti navedeni pod slikami in v seznamu virov na koncu članka. Upoštevajte prosimo, da morajo avtorji za grafično gradivo iz virov, ki niso njihovi, pridobiti avtorske pravice.

Slika 1: Pripadniki manjšine v odstotku celotne populacije, EU-27, 2007

Vir: Statistični urad republike Slovenije (2009).

VIRI in LITERATURA (morajo biti navedeni na novi strani na koncu članka; Times New Roman 12)
Opomba: Viri morajo biti navedeni v abecedne redu. V seznamu naj bodo navedeni le viri, ki so citirani v besedilu. Članki ne smejo vsebovati splošnih bibliografij.

Aleinikoff, T. A., Klusmeyer, D. (eds.), 2002. Citizenship policies for an age of migration. Carnegie Endowment for International Peace, Washington D. C.

Basch, L., Glick Schiller, N. & Szanton Blanc, C., 1994. Nations unbound: transnational projects, postcolonial predicaments and deterritorialized nation-states. Gordon and Breach, Langhorne.

Dodatne navodila za vire in citate najdete v priloženih tabelah.