O reviji

Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Od 1960 INV izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov. Doslej je izšlo 80 številk (revija ni izhajala med leti 1967–1973), številka 22 pa ni izšla.

Uredniki sprejemajo članke s področja etničnih in manjšinskih študij s posebnim poudarkom na rasnih in etničnih odnosih, etnični identiteti, nacionalizmu, ksenofobiji, zaščiti (etničnih, narodnih, jezikovnih, verskih in drugih) manjšin, migracijah, multikulturalizmu in podobni tematiki. Še posebej zaželene so razprave o etničnih in manjšinskih vprašanjih v tako imenovani alpsko-jadransko-panonski regiji, kakor tudi vse komparativne študije, ki vključujejo – deloma ali v celoti – to geografsko območje.

Vsi prispevki so podvrženi postopku dvojno slepega recenziranja.

Letno izideta dve številki revije, običajno junija in decembra.

Revija Razprave in gradivo je prosto dostopna tudi na medmrežju. Dostop je mogoč preko portala Digitalne knjižnice Slovenije: www.dLib.si.

Ostali podatki:

Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies
Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

UDC-UDK 323.15.342.4 (058)
ISSN 0354-0286 (Tiskana izdaja)
ISSN 1854-5181 (Elektronska izdaja)

Odgovorna urednica
Sabina Zorčič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)

Uredniki
Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)
Mitja Žagar (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)

Uredniški odbor (glej zavihek uredniški odbor)

Tehnično urejanje
Sonja Kurinčič Mikuž (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)

Izdaja
Inštitut za narodnostna vprašanja
SI, 1000 Ljubljana, Erjavčeva 26, tel.: +386 (0)1 20 01 870, fax +386 (0)1 25 10 964,
http://www.inv.si,
e-mail: inv@inv.si
Predstavnik: Sonja Novak-Lukanović
Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Revija je vključena v naslednje baze podatkov:
CSA Sociological Abstracts, CSA Worldwide Political Science Abstract, International Political Science Abstracts (IPSA), FRANCIS, IBZ, IBSS, SCOPUS.

Pojasnilo
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev.

Revijo smo izdajali:
1960–1986: Razprave in gradivo (Treatises and Documents) ISSN 0034-0251
1987–1989: Revija za narodnostna vprašanja – Razprave in gradivo (Journal of Ethnic Studies – Treatises and Documents ISSN 0353-2720
1990–2010: Razprave in gradivo: Revija za narodnostna vprašanja (Treatises and Documents: Journal
of Ethnic Studies) ISSN 0354-0286

Letna naročnina (Slovenija/tujina)
Za ustanove 30 / 32 €, za individualne naročnike 25 / 27 €, za študente 14 /16 €.
Cena posamezne številke je 16 €, za študente 8 €.

Na zalogi ni več naslednjih številk RIG-a: 2, 4/5, 17, 25, 26/27.