Publikacijska etika TD in izjava o zlorabi

Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja (RiG) je dvojno slepo medsebojno recenzirana mednarodna revija, zavezana najvišjim standardom etike publiciranja, ki so navedeni v naši Izjavi o etiki in zlorabah v publiciranju. Članki, ki tem standardom ne ustrezajo, ne bodo objavljeni, oziroma bodo v primeru odkritja zlorabe odstranjeni iz revije.

Odgovorni urednik je dolžan zagotoviti pošteno dvojno slepo medsebojno recenziranje v objavo oddanih člankov. Uredniki se morajo zavzemati za preprečevanje morebitnih konfliktov interesov med avtorjem in uredništvom. Zagotoviti morajo zaupnost vseh informacij, povezanih z oddanimi članki, preden so le-ti objavljeni. Preveriti morajo tudi vse morebitne manipulacije obstoječih raziskovalnih podatkov. Dolžni so poročati o morebitnih sumih plagiatorstva in dvojnega objavljanja.

Recenzenti ocenjujejo rokopise na osnovi vsebine, ne glede na etnični ali rasni izvor, bivališče, spol, spolno usmerjenost, državljanstvo, versko pripadnost, politična prepričanja in druge osebnostne značilnosti avtorjev. Zagotoviti morajo zaupnost informacij v zvezi s predloženimi rokopisi, odgovornega urednika pa morajo opozoriti na vse morebitne kršitve avtorskih pravic in plagiatorstvo. Predložene rokopise so dolžni objektivno oceniti in svoje ocene jasno predstaviti v predpisani obliki.

Avtorji jamčijo, da so njihovi članki izvirni in še neobjavljeni. Vsa dela in citati drugih avtorjev in virov morajo biti pravilno navedeni v zahvalah, virih in citatih. Avtorji, ki želijo svoje članke v reviji objaviti kot izvirne, jamčijo, da so predložena dela njihov izvirni prispevek in da niso ne deloma ne v celoti kopije oziroma plagiati. Vsi članki morajo biti pred objavo lektorirani. Avtorji so dolžni razkriti finančne in druge konflikte interesov, ki bi utegnili vplivati na rezultate ali interpretacijo njihovega rokopisa (finančna podpora raziskovalnemu projektu mora biti razkrita, ponavadi v samem članku). Avtor mora pred oddajo članka navesti, da se strinja z vsemi pogoji s strani revije. Hkratna oddaja članka v objavo več revijam se smatra za kršitev izdajateljske etike.