Znanstveno-raziskovalno sodelovanje — alternativa za prosto industrijsko cono na Krasu? - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Znanstveno-raziskovalno sodelovanje — alternativa za prosto industrijsko cono na Krasu?

Avtor: Malnič, David

Povzetek: Avtor obravnava v članku problematiko bodočega razvoja obmejnega gospodarskega sodelovanja med Jugoslavijo in Italijo, pri čemer ugotavlja, da se je že doslej to sodelovanje na mnogih področjih ugodno odvijalo. Vendar je do glavnega zastoja pri tem sodelovanju prišlo na področju izpolnjevanja osimskega določila o skupni industrijski prosti coni med državama ter pri razvijanju višjih oblik sodelovanja na širših obmejnih območjih. Potem, ko avtor opiše pomen in vlogo, katero višje oblike obmejnega sodelovanja lahko odigrajo v širšem okviru preobražanja jugoslovanskega gospodarstva in njegovega usklajevanja z gospodarstvi EGS, v duhu Sporazuma o gospodarskem sodelovanju Jugoslavija—EGS, ter ko ugotovi, da je prišlo do zastoja pri Iskanju aternativnlh rešitev, predlaga, da bi obmejno gospodarsko sodelovanje začeli sistematično razvijati na raziskovalno-razvojnem področju. To sodelovanje bi lahko navezali na razvijajoči se tržaški Razlskovalno-razvojnl center — razmišljali bi celo lahko o ustanovitvi skupnega jugoslovansko-ltalijanskega tovrstnega centra. Iz katerega bi se prenašali tako razvojni impulzi, kot vzorci sodelovanja v gospodarsko prakso obeh držav.