Zgodovinska izhodišča in osnovni smisel obstoja Socialistične federativne republike Jugoslavije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Zgodovinska izhodišča in osnovni smisel obstoja Socialistične federativne republike Jugoslavije

Avtor: Pleterski, Janko

Povzetek: Avtor obravnava posamezne vidike kontinuitete predvojne in povojne Jugoslavije kot državne tvorbe in ugotavlja, da razlogov za takšno kontinuiteto ni mogoče iskati zgolj v geografski in demografski skladnosti obeh držav. Prepričan je, da gre za dolgotrajno zgodovinsko strukturalno pogojenost, ki deluje v smeri ustvarjanja in ohranjanja skupne državnosti narodov in narodnosti Jugoslavije. Družbenopolitično podlago za takšno državo pa vidi v sozvočju med zavestno revolucionarno dejavnostjo, ki jo podrobno analizira in delovanjem zgodovinsko strukturalne podstati na ozemlju Jugoslavije.