Vloga občine pri uresničevanju enakopravnosti narodov in narodnosti ter posebej ustavnega položaja narodnosti - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Vloga občine pri uresničevanju enakopravnosti narodov in narodnosti ter posebej ustavnega položaja narodnosti

Avtor: Jogan, Savin

Povzetek: Avtor najprej opredeljuje tiste značilnosti glede položaja in funkcij občine v Jugoslaviji, glede katerih se razlikuje od Institucij t. i. lokalne samouprave v drugih sodobnih državah. Pri tem poudarja zlasti težnjo, da bi naj bila občina v Jugoslaviji temeljna celica političnega sistema, ki ima vpliv na oblikovanje politike v širših skupnostih (republiki, federaciji), hkrati pa Ima možnost, da relativno samostojno in s svojimi sredstvi ureja mnoga vprašanja položaja, dela In življenja svojih občanov. V teh okvirih je treba obravnavati tudi uresničevanje ustavnega položaja narodnosti, kot so pravica do povezovanja z matičnim narodom, zagotavljanje ustrezne zastopanosti pripadnikov narodnosti v sestavi delegacij in organov oblasti ter samoupravljanja, uresničevanje pravice do svobodne uporabe lastnega jezika in razvijanje lastne nacionalne kulture na področju vzgoje In izobraževanja, kulture, Informiranja idr. Bistveno pri tem je, da teh pravic ne zagotavljajo le pristojni organi, temveč da jih velik del neposredno uresničijo delovni ljudje In občani — pripadniki narodnosti in drugI, v razvejenem spletu samoupravnih odnosov v občini.