Uresničevanje posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti: primer Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 89

Uresničevanje posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti: primer Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

10.36144/RiG89.dec22.91-109

Avtor: Aleksandro Burra

Ključne besede: splošne knjižnice, italijanska manjšina v Sloveniji, institucionalna dvojezičnost, uresničevanje zakonsko določenih posebnih pravic

Povzetek: Vloga dvojezičnih ustanov je ključna pri ustvarjanju dvojezičnosti. V prispevku smo s predlaganim sistemom za merjenje uspešnosti želeli ugotoviti, kako ena izmed ključnih kulturnih ustanov na narodnostno mešanem območju, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, uresničuje posebne pravice pripadnikov italijanske narodne skupnosti v okviru poslovanja in dejavnosti knjižnice. Kot raziskovalno metodo smo uporabili študijo primera. Pri analizi raziskovalnega problema in raziskovalnih podatkov smo uporabili deskriptivno metodo, analizo pa smo opravili glede na pet točkovno ovrednotenih dejavnikov doseganja uspešnosti pri uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Rezultati nakazujejo, da knjižnica zelo dobro uresničuje institucionalno dvojezičnost, vseeno pa še obstajajo možnosti za izboljšave, da bi dosegli popolno uresničevanje dvojezičnosti.