The identification and definition of the minority community as an ideological construct : the case of Slovenians in Italy - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 77

The identification and definition of the minority community as an ideological construct : the case of Slovenians in Italy

Avtor: Grgič, Matejka

Ključne besede: Italija, slovenska manjšina, epistemologija jezikovnih ved, kritična analiza diskurza, jezikovna ideologija, materni jezik, knjižni jezik, narečja

Povzetek: Ko želimo opredeliti jezik/-e, ki ga/jih uporabljajo različni govorci neke skupnosti, ga/jih po navadi razvrstimo v kategorije, ki jih nadalje strnemo v definicije. V nadaljevanju članka avtorica obravnava nekatere take definicije, ki se pogosto pojavljajo v diskurzu o slovenskem jeziku v Italiji; definicije so bile zbrane in analizirane s kritično analizo medijskih diskurzov o jeziku, v tem prispevku pa gradivo obravnava kot epistemološko vprašanje, ki ne sega samo na področje jezikoslovnih ved, ampak tudi na druga področja humanistike in družboslovja. Skozi percepcije jezika ter prakse in politike, ki so z jezikom povezane, se namreč odražajo družbene dinamike in kulturne paradigme skupnosti govorcev. V članku avtorica ob primerih definicij jezika, ki jih je zasledila v analiziranem gradivu, pokaže, kdaj in zakaj so lahko te definicije sporne.