Strukturne spremembe v razvoju kmetijstva na narodnostno mešanem ozemlju na Koroškem po letu 1973 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Strukturne spremembe v razvoju kmetijstva na narodnostno mešanem ozemlju na Koroškem po letu 1973

Avtor: Vilhar, Nada

Povzetek: Različen razvoj produkcijskega načina v kmetijstvu je v Avstriji danes oblikoval različne soclo-ekonomske razvojne oblike v kmetijstvu. Vedno večje število kmetov si Išče dodatno zaposlitev v izvenkmetijski dejavnosti in se s kmetijstvom ukvarja le še manj kot polovico skupnega delovnega časa. Dvojna zaposlenost z dominantno izvenkmetijsko dejavnostjo je danes v kmetijstvu najbolj pogosta oblika dela In življenja. Tudi večji del občin na slovenskem narodnostno mešanem ozemlju je zajel val sprememb v kmetijstvu. To se izraža predvsem v spremembah v načinu pridobivanja po posameznih kmetijskih obratih. Vedno večje število lastnikov kmetijskih obratov se zaposluje v izvenkme-tljskih dejavnostih. Delno se še ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, v zadnjih letih pa je že opazno zmanjševanje števila delovne sile, zaposlene v poljedelstvu in v gozdarstvu. Posebno se je zmanjšalo število lastnikov kmetijskih obratov in družinskih članov, ki so zaposleni na kmetiji, ki pa v večini občin na slovenskem narodnostno mešanem ozemlju predstavljajo edino delovno silo v posameznem kmetijskem obratu.