Spreminjanje etnične in socialne strukture slovenskih krajev na Tržaškem pod vplivom družbene modernizacije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 82

Spreminjanje etnične in socialne strukture slovenskih krajev na Tržaškem pod vplivom družbene modernizacije

Avtor: Milan Bufon

Ključne besede: slovenski kraji na Tržaškem, etnična in socialna struktura, urbanizacija, družbena transformacija

Povzetek: V prispevku je obravnavano spreminjanje etnične in socialne strukture zgodovinsko slovenskih krajev na tržaškem ozemlju. V njem lahko spremljamo dva ključna procesa družbene modernizacije: prvi izhaja iz razmerja med mestom in njegovim podeželskim zaledjem, drugi pa iz razmerja med dvema avtohtonima etničnima skupinama, ki v teh dveh okoljih tradicionalno sobivata. V raziskavi smo s pomočjo arhivskih virov in terenske raziskave ugotovili in nato primerjali stanje, kakršno izhaja iz obeh predhodno navedenih razmerij, v treh časovnih presekih: leta 1910, ko je na ruralno zaledje mestni vpliv še zelo omejen, sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je na območju začela industrializacija, ter leta 2015, ko se že izraziteje kažejo vplivi tako imenovane postindustrijske družbe. Ta je tudi najgloblje preoblikovala družbeno strukturo obravnavanih krajev.