Specialistično proučevanje zakonsko zaščitenih narodnostnih manjšin v Sloveniji do obdobja državne osamosvojitve. Zgodovinski pregled - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 45

Specialistično proučevanje zakonsko zaščitenih narodnostnih manjšin v Sloveniji do obdobja državne osamosvojitve. Zgodovinski pregled

Avtor: Kristen, Samo

Ključne besede: Procesi etničnega razlikovanja v Sloveniji, manjšinska zakonodaja, zgodovinski pregledi, italijanska manjšina, Slovenija, madžarska manjšina, avtohtone manjšine

Povzetek: V prispevku je obravnavan historiat specialističnega preučevanja zakonsko zaščitenih manjšin na slovenskem prostoru in sicer v treh časovnih obdobjih; od srede dvajsetih let, oziroma prvih institucionalnih nastavkov tovrstnega preučevanja v Kraljevini Jugoslaviji, do obdobja med drugo svetovno vojno in celotnega povojnega obdobja vse do razpada jugoslovanske federacije v začetku devetdesetih let in ustanovitve samostojne slovenske države. Preučevanje zakonsko priznanih narodnih manjšin v nasprotju s slovensko manjšinsko populacijo v Italiji, Avstriji in na Madžarskem nikakor ni ves čas sodilo med samoumevne, kaj šele privilegirane teme v tradiciji slovenskega narodnega vprašanja. V času Kraljevine Jugoslavije je v zvezi z dejavnostjo Manjšinskegainštituta v Ljubljani od srede dvajsetih do začetka štiridesetih let dvajsetega stoletja sicer mogoče govoriti o elementih tovrstnega preučevanja, ki je zlasti "zanimalo tedanje oblasti", po daljšem premoru pa seje raziskovalna pozornost, posvečena madžarski in italijanski manjšini, znatno povečala in interdisciplinarno (in institucionalno) diverzificirala šele v začetku šestdesetih let, zatem v sedemdesetih in osemdesetih letih konstantno naraščala, v letih po državni osamosvojitvi Slovenije in pred njenim vstopom v Evropsko unijo pa vsaj v kvantitativnem pogledu dosegla dotlej nepreseženi vrhunec.