Šolanje v slovenskem jeziku v Italiji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 74

Šolanje v slovenskem jeziku v Italiji

Avtor: Bogatec, Norina

Ključne besede: Italija, slovenska manjšina, šolstvo, heterogeni razredi, večkulturnost, večjezičnost, medkulturna vzgoja

Povzetek: Mreža šol s slovenskim oziroma slovensko-italijanskim učnim jezikom v Italiji doživlja pomembne spremembe v narodnostni in jezikovni sestavi šolajoče populacije. Ob pospeševanju procesov evropske integracije narašča zanimanje za učenje slovenskega jezika in spoznavanje slovenske kulture pri neslovenskih družinah. Po eni strani gre za izraz izboljšanja medkulturnih odnosov na narodnostno mešanem območju ob vzhodni italijanski meji, po drugi pa vzbuja pojav kulturno in jezikovno heterogenih razredov zaskrbljenost, ker negativno vpliva na znanje in rabo slovenščine. Po uvodnem pregledu razvojnih dinamik slovenskega in dvojezičnega šolstva v Italiji sledi prikaz nekaterih podatkov iz pred kratkim zaključenih raziskav in posebnih obdelav.