Samoodločba manjšin — pravica do odcepitve - varstvo manjšin (s posebnim ozirom na predlog Deklaracije OZN o pravicah manjšin) - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Samoodločba manjšin — pravica do odcepitve – varstvo manjšin (s posebnim ozirom na predlog Deklaracije OZN o pravicah manjšin)

Avtor: Petrič, Ernest

Povzetek: Pravica do samoodločbe je danes nedvomno eno od temeljnih načel mednarodnega prava. Subjekt te pravice so narodi (ljudstva), in bodo to tudi v post-kolonialni eri. Tudi narodne manjšine (narodnosti) so subjekt pravice do samoodločbe, prvenstveno t. i. interne samoodločbe. V postkolonialni eri se bo samoodločba v svoji ekstremni obliki, kot pravica do odcepitve uresničila le izjemoma. To še zlasti velja za samoodločbo narodnih manjšin (narodnosti). Te morejo kot legitimno utemeljevati zahtevo po odcepitvi le, kadar bi bil s politiko genocida, apartheida ali grobe diskriminacije dejansko ogrožen njihov obstoj.