Razvojni problemi podružbljanja zunanje politike - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Razvojni problemi podružbljanja zunanje politike

Avtor: Čačinovič, Rudi

Povzetek: Avtor navaja temeljna določila zvezne ustave in ustav republik in obeh pokrajin ter poudarja njihovo dosledno demokratičnost in enakopravnost narodov in narodnosti kot dosleden izraz lastne revolucionarne poti preko skupnega oboroženega odpora tujim okupatorjem, do iskanja ustavnih in zakonskih določil, primernih za enakopraven razvoj razvite mnogonacionaine nove družbe. Govori o sekretariatu zunanjih zadev kot o servisu podružbijene zunanje politike, katere subjekti so zvezni, republiški in pokrajinski, pa vse do občinskih in predstavnikov združenega dela, pri čemer opozarja na vlogo skupščin, družbenopolitičnih organizacij, interesnih skupnosti, še posebej interesnih skupnosti narodnosti. Omenja pri tem pomembno vlogo strokovnih kadrov in informiranosti. Posebno prikazuje avtor vlogo občin in poudarja nsčine uveljavljanja delavcev v združenem delu in občanov kot nosilcev odločanja in zavestnih dejavnikov v celotnosti odnosov družbene reprodukcije in razvoja teh povezav zunaj državnih meja na vseh področjih.