Razvoj sistema OZN o pravicah manjšin v luči jugoslovanskega predloga Deklaracije o pravicah narodnih, etničnih, verskih in jezikovnih manjšin - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Razvoj sistema OZN o pravicah manjšin v luči jugoslovanskega predloga Deklaracije o pravicah narodnih, etničnih, verskih in jezikovnih manjšin

Avtor: Devetak, Silvo

Povzetek: Prizadevanja za zboljšanje položaja manjšin so kot naielno vprašanje sestavni del jugoslovanske mednarodne dejavnosti na bilateralni, regionalni In univerzalni ravni (zlasti v okviru OZN). Leta 1978 Je Jugoslavija na 34. zasedanju Komisije OZN za pravice človeka predložila prvi, na 37. zasedanju leta 1961 pa drugi, dopolnjeni načrt Deklaracije OZN o pravicah narodnih, etničnih, verskih in jezikovnih manjšin. Akcija Ima tri temeljne cilje: spodbuditi mednarodno sodelovanje, reafirmirati že sprejete mednarodne! norme o pravicah manjšin in pozvati države naj jih dosledno Izvršujejo ter oblikovati nova načela, ki naj utrejo pot nadaljnemu razvoju sistema pravic In zaščite v okviru OZN.