Različne oblike politične participacije imigrantov v članicah Evropske unije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 59

Različne oblike politične participacije imigrantov v članicah Evropske unije

Avtor: Kejžar, Barbara

Ključne besede: Evropska unija, politična participacija, imigranti, mednarodne selitve

Povzetek: Članek poskuša odgovoriti na vprašanje, na kakšne načine lahko državljani tretjih držav v svojih novih domovinah izražajo svoje interese, želje in zahteve ter sodelujejo v procesih političnega odločanja. Avtorica se v okviru primerjalne analize različnih oblik politične participacije imigrantov v izbranih evropskih državah osredotoča na neposredno politično participacijo v volilnem procesu, v okviru katere analizira volilno pravico na lokalni in nacionalni ravni, obravnava pa tudi določene druge oblike političnega udejstvovanja v civilni družbi (npr. pravico do ustanavljanja društev, pravico do članstva v politični stranki in pravico do ustanovitve lastne politične stranke) in možnosti posvetovanja z lokalnimi in nacionalnimi oblastmi. Avtorica v članku ugotavlja, da politično udejstvovanje ni več privilegij, rezerviran le za državljane države sprejema, temveč je imigrantom praviloma na voljo vedno več različnih oblik sodelovanja v procesu oblikovanjain sprejemanja političnih odločitev. A hkrati avtorica opozarja, daše vedno obstajajo različne nacionalne interpretacije pojma politična participacija. Tako v nekaterih državah k temu pristopajo zelo liberalno, kot npr. Finska, ki je za svoje državljane ohranila le še volilno pravico na nacionalni ravni, v drugih državah (npr. Grčiji) pa še nadalje vztrajajo pri stališču, da je politična dimenzija integracijskega procesa in s tem tudi politično udejstvovanje rezervirano le za (naturalizirane) državljane.