Poselitveni prostor avtohtonih narodnih manjšin - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 74

Poselitveni prostor avtohtonih narodnih manjšin

Avtor: Komac, Miran

Ključne besede: Slovenija, narodne manjšine, slovenska manjšina, mladi, medkulturni odnosi, raba jezika

Povzetek: V prispevku avtor analizira raziskovalno vprašanje, ki se glasi: kako se v slovenskem modelu (paradigmi) varstva narodnih manjšin uresničuje zamisel o pripadnikih narodnih manjšin kot soustvarjalcih in solastnikih identitete prostora? Raziskovalno vprašanje avtor preverja ob iskanju odgovorov na dve podvprašanji: 1) kako je poselitveni prostor narodnih manjšin vključen v statute občin? in 2) kako se kažejo markerji narodne pestrosti v vsakdanjem življenju? Avtor analizira tri pomembne markerje: status jezika narodnih manjšin, rabo jezika narodnih manjšin v javnosti in pravico do rabe narodnih simbolov. Pravna zasnova modela govori v prid trditvi, da sta narodni manjšini pomemben segment prostora, na katerem bivata. Toda, ko dogajanje na narodno mešanem ozemlju opazujemo skozi pogled pripadnikov narodnih manjšin, se pokaže povsem drugačna slika, ki govori o izrinjanju pripadnikov narodnih manjšin iz lastništva nad kulturno dediščino narodno mešanih območij. Večkulturnost ostaja v slovenskem okolju še vedno bolj na ravni teoretske zasnove kot na ravni vsakodnevnih praks.