Osnutek Deklaracije in manjšinsko varstvena določila Pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije z dne 15. maja 1955 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Osnutek Deklaracije in manjšinsko varstvena določila Pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije z dne 15. maja 1955

Avtor: Malle, Avguštin

Povzetek: Členi 6 (človekove pravice), 7 (pravice slovenske in hrvatske manjšine) In 9 (ukinitev nacističnih organizacij) državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije predstavljajo najkonkretnejša manjšinsko varstvena določila mednarodnopravnega značaja znotraj avstrijske zakonodaje. Posebno sedmi člen je poglobil do tedaj veljavne norme manjšinske zaščite. Sprejetje deklaracije, ki jo predlaga Jugoslavija, med drugimi pravicami poudarja pravico manjšin do razvoja. Sprejetje osnutka deklaracije bi moralno obvezalo države podpisnice, da v dobri veri Izpolnjujejo v mednarodnih sporazumih In pogodbah že prevzete obveznosti.