(Ne)primernost uporabe kriterija avtohtonosti za urejanje položaja Romov v Sloveniji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 87

(Ne)primernost uporabe kriterija avtohtonosti za urejanje položaja Romov v Sloveniji

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.47-68

Avtor: Vasilka Sancin, Maša Kovič Dine, Domen Turšič

Ključne besede: Romi, romska skupnost, mednarodnopravno varstvo manjšin, mednarodnopravno varstvo človekovih pravic, ustava, Zakon o romski skupnosti, avtohtonost

Povzetek: Prispevek obravnava pravno varstvo pravic romske skupnosti in njihovih pripadnikov na podlagi obstoječih mednarodnih instrumentov in mehanizmov, predvsem manjšinskega varstva in varstva na področju človekovih pravic, ter v slovenski pravni ureditvi. S kritičnoanalitično presojo veljavnih pravnih virov, prakse držav in judikature zasleduje hipotezo, da kriterij avtohtonosti za priznavanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji ni utemeljen ne v relevantnem mednarodnem ne v slovenskem pravu, temveč je celo nezdružljiv z mednarodnopravnimi obveznostmi na področju človekovih pravic. Podana je kritika predlogov sprememb Zakona o romski skupnosti, ki pravice pripadnikov romske skupnosti pogojuje s kriterijem avtohtonosti, kar najverjetneje vodi v nazadovanje njihovega položaja in poglabljanje nespoštovanja prevzetih mednarodnopravnih obveznosti Slovenije.