Nekateri mednarodnopravni vidiki avstrijskih obveznosti glede slovenske manjšine - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

Nekateri mednarodnopravni vidiki avstrijskih obveznosti glede slovenske manjšine

Avtor: Bohte, Borut

Povzetek: Avtor obravnava v luči stališč, ki so prišla do izraza v diplomatskih notah med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo, nekatere aspekte dolžnosti, ki jih ima Avstrija po določenih členih ADP in v zvezi z drugimi mednarodnimi pogodbami kot n. pr. zlasti po konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Po prikazu avstrijske prakse, kot se je pokazala tudi v OZN in v odboru za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije, pride do sklepa, da Avstrija ni izvedla načela o nediskriminaciji manjšin, niti ni storila zadostnih ukrepov za uresničenje posebne manjšinske zaščite za slovensko manjšino. To veže pisec z neizvedbo denacifikacije oz. neizruvanjem korenin nacizma, kar je prispevalo k okrepitvi protislovenskega vzdušja, zlasti zaradi delovanja organizacij, ki težijo za tem, da vzamejo pripadnikom manjšin njihov narodnostni značaj in manjšinske pravice. To ugotovitev osvetli tudi z navedbo o neonacističnih pojavih ter o sovražnih dejavnostih proti Jugoslaviji iz avstrijskega teritorija. V sklepu oceni celovito avstrijsko neizvajanje mednarodnopravnih obveznosti kot delitev po občem in partikularnem mednarodnem pravu, za katerega je odgovorna avstrijska država.