Nekatera vprašanja delovanja in razvoja našega političnega sistema, s posebnim ozirom na vlogo in delovanje federacije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Nekatera vprašanja delovanja in razvoja našega političnega sistema, s posebnim ozirom na vlogo in delovanje federacije

Avtor: Ribičič, Ciril

Povzetek: Avtor obravnava pereče probleme delovanja jugoslovanske federacije kot se kažejo v začetih razpravah o kritični analizi političnega sistema, ki zadnje leto poteka v Jugoslaviji. Pri tem posebno pozornost posveča preseganju skrajnih stališč glede odnosa do ustave in se zavzema za odgovoren in analitičen pristop k dograjevanju ustave. Po njegovem mnenju revolucionarna potenca veljavnega ustavnega koncepta političnega sistema še zdaleč ni izčrpana. To še zlasti velja za ustavni koncept odnosov v federaciji. Pri tem pa avtor opozarja, da se za naprednostjo ustavnih rešitev ne smejo skrivati težnje in praksa, ki so s to ureditvijo v nasprotju. Posebej podrobno obravnava avtor ustavni položaj in uveljavljanje samoupravnega združenega dela v političnem sistemu, vlogo In pomen volitev ter način oblikovanja Zveznega zbora Skupščine SFRJ.