Nekatera idejna in politična vprašanja nadaljnjega razvoja jugoslovanske skupnosti narodov in narodnosti - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Nekatera idejna in politična vprašanja nadaljnjega razvoja jugoslovanske skupnosti narodov in narodnosti

Avtor: Devetak, Silvo

Povzetek: Samoupravni socialistični družbeni odnosi in enakopravnost narodov in narodnosti Jugoslavije sta po mnenju avtorja dva osnovna in med seboj dialektično povezana temelja, na katerih gradimo jugoslovansko skupnost narodov in narodnosti. Zaradi tega poskuša v članku analizirati zlasti vpliv pojavov centralizma, unltarizma in nacionalizma na ti dve vrednoti, pri čemer izhaja iz družbenoekonomske In družbenopolitične situacije, ki je nastala s poglabljanjem gospodarske krize, v kateri se nahaja Jugoslavija. Avtor zavrača navedene odmike od samoupravnega socialističnega razvoja, ki je bil začrtan z ustavnimi in drugimi rešitvami v sedemdesetih letih, kot politično škodljive za trdnost in medsebojno povezanost jugoslovanske skupnosti, pri čemer jih tudi označuje kot neustrezno pot (zlasti centralizma) za reševanje problemov, s katerimi se soočamo. Zavzema se za razvijanje integracije jugoslovanske družbe na dejanskih interesih narodov in narodnosti In na vseh tistih skupnih značilnosti, ki smo jih razvili v skupnem življenju po revoluciji. Hkrati pa odklanja vse poskuse, da bi z spreminjanjem obstoječe ustavno-pravne ureditve ogrožali enakopravnost narodov in narodnosti Jugoslavije oziroma njihovo enakopravno odločanje v organih, v organizacijah in v telesih federacije, ko gre za njihove temeljne življenjske interese.