Manjšinska šolska problematika na avstrijskem Koroškem - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

Manjšinska šolska problematika na avstrijskem Koroškem

Avtor: Zorn, Tone

Povzetek: Šolstvo je na avstrijskem Koroškem najbolj občutljivo področje manjšinskega varstva. Prispevek uvodoma opozarja na položaj manjšinskega šolstva v prvi avstrijski republiki. V tem času so na avstrijskem Koroškem delovale tako imenovane utrakvistične šole, katerih namen je bil ponemčevanje slovenskih otrok. Po zmagi nad nacizmom so oblasti kot povračilo za škodo, ki so jo utrpeli koroški Slovenci v letih 1938—1945 ustanovile obvezno splošno dvojezično šolo. Razprava se dotika problematike tega šolstva in še posebej opozarja na prizadevanja koroških nemških nacionalistov, da bi oblasti odpravile to šolo. Leta 1958 jim je ta odprava tudi uspela. V nadaljevanju se razprava dotika posledic tega diskriminacijskega ukrepa.