Literatura in nacija: Kako slovenska je slovenska literatura? - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 87

Literatura in nacija: Kako slovenska je slovenska literatura?

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.253-277

Avtor: Andrej Leben, Felix Oliver Kohl

Ključne besede: slovenska književnost, narodna identiteta, večjezičnost, nacionalizem, literarni sistemi, koroški Slovenci

Povzetek: Sodobne razprave – od diskusije prešernovske strukture do vprašanja, kaj je slovenska literatura oziroma literatura na Slovenskem in kdo je lahko slovenski avtor – ponazarjajo, da je vprašanje literature eno izmed osrednjih diskurzivnih polj, ki se neposredno dotikajo tako problematike pojmovanja in opredeljevanja slovenske nacije kot tudi vprašanja narodnostnih manjšin. Avtorja osvetljujeta funkcionalnost, uporabnost in arbitrarnost konceptov, kot so skupni slovenski kulturni prostor, matična in zamejska književnost, manjšinska književnost, nadregionalni literarni interakcijski prostor in literarna pripadnost. Na primeru sodobne literature koroških Slovencev in z ozirom na literarno večjezičnost v današnji Sloveniji opozarjata na problematičnost etničnih, identitetnih in jezikovno-kulturnih opredelitev in oznak, ki ne odslikavajo raznolikosti sodobnih literarnih praks..