Legal protection of Roma in Slovenia - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

Legal protection of Roma in Slovenia

Avtor: Klopčič, Vera

Ključne besede: teksti, Romi, zakonodaja, zakoni, mednarodna zaščita manjšin, Slovenija, človekove pravice in svoboščine, dokumenti

Povzetek: Prispevek obravnava pravna zagotovila za posebno varstvo Romov kot del varstva manjšin v sklopu varstva človekovih pravic. Prvi del zajema pravno urejanje položaja Romov na mednarodni ravni ter na državni in lokalni ravni v Sloveniji. Vsebuje splošen oris pravnega položaja Romov v Evropi, pregled pravnega urejanja v evropskih državah ter splošno informacijo o vladni politiki in statusu Romov v Sloveniji. Avtorica razpravlja o nekaterih značilnostih položaja Romov v mednarodnih dokumentih in v zakonodaji posameznih držav glede na sprejete definicije, pravni položaj ali posebne pravice, ki so namenjene bodisi socialni integraciji romske skupnosti ali spodbujanju njihove samoodločbe kot romskega naroda. Drugi del se nanaša na pravno urejanje v Sloveniji, ki je zajeto v pravnih aktih in relevantnih strategijah ter izpostavlja možnosti za učinkovito participacijo Romov na državni in lokalni ravni. V Prilogi I je priložen Zakon o romski skupnosti v Sloveniji v angleškem jeziku.