Jugoslovanstvo in "jugoslovanstvo" - pristopi v aktualni strokovni publicistiki - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Jugoslovanstvo in “jugoslovanstvo” – pristopi v aktualni strokovni publicistiki

Avtor: Klopčič, Vera

Ključne besede: Jugoslovanstvo, razprave, unitarizem, centralizem

Povzetek: Problem jugoslovanstva kot izjave o nacionalni pripadnosti je med strokovno javnostjo dosegel poglobljeno razpravo zlasti po popisu leta 1980. Izhodišča za analizo, kot tudi rezultati, so različni; avtorica je problem obravnavala po svoji pozitivni vsebini, kot tudi po negativni, ki jo predstavlja nevarnost manipuliranja s tem fenomenom za unitaristične in centralistične cilje. Predstavila je stališča nekaj prominentnih jugoslovanskih družboslovcev.