Jezik in manjšinske pravice - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Jezik in manjšinske pravice

Avtor: Štrukelj, Inka

Povzetek: Prispevek predstavlja poskus opredeflitve nekaterih bolj pomembnili vidikov analize jezikovnih pravic. Glavni poudarek je na dejstvu, da je jezikovne pravice potrebno obravnavati kot individualne in hkrati kolektivne pravice ter da je hkrati nacionalnim, etničnim in jezikovnim manjšinam potrebno zagotoviti tudi posebne pravice ter pri tem obravnavati manjšino kot socialno skupino. Prizadevanja je zato potrebno usmeriti k zagotavljanju univerzalne realizacije človekovih pravic kakor tudi k realizaciji posebnih nacionalnih, etničnih in jezikovnih pravic, ki bodo manjšinam omogočale ohranjevanje njihovega jezika, kulture, nacionalne, etnične in jezikovne zavesti.