Italijani in Madžari v Sloveniji v perspektivi etničnih študij - participacija v politiki in pri urejanju javnih zadev - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 45

Italijani in Madžari v Sloveniji v perspektivi etničnih študij – participacija v politiki in pri urejanju javnih zadev

Avtor: Jesih, Boris

Ključne besede: Procesi etničnega razlikovanja v Sloveniji, italijanska manjšina, Slovenija, madžarska manjšina, politična participacija, ustave, avtohtone manjšine

Povzetek: Prispevek obravnava vprašanje participacije narodnih skupnosti in možnosti njene optimalne ureditve. Po kratki uvodni razpravi o prednostih in slabostih obstoječih modelov, integracije in samostojnosti, avtor nadaljuje s politično organizacijo italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji v treh časovnih obdobjih: pred letom 1974, ko je bila sprejeta ustava SR Slovenije, obdobje med letoma 1974 in 1991 in obdobje po osamosvojitvi Slovenije leta 1991. Avtorv sklepnem delu ugotavlja, da je bila politična participacija ustavno in zakonsko opredeljenih manjšin ves čas deklarativno, z razvojem političnega sistema pa tudi normativno zagotovljena. Normativni razvoj politične participacije obeh avtohtonih narodnih skupnosti pred letom 1991 je neposrednovplival na oblikovanje rešitve, ki so bile uveljavljene po osamosvojitvi, in s tem zagotovil neko vsebinsko kontinuiteto. Zakonska ureditev politične participacije obeh avtohtonih narodnih skupnosti je zgledna, čeprav so bila med normativno ureditvijo in dejanskim stanjem ves časdoločena neskladja med normativno ureditvijo in dejansko situacijo. Kljub strokovnemu interesu za problematiko politične participacije obeh avtohtonih narodnih skupnosti, je bil transfer raziskovalnih rezultatov v neposredne politične aktivnosti in pripravo boljših političnih rešitev skoraj popolnoma odsoten.