Implications of Racial/Ethnic Classification in the Hungarian Post-Genomic Medical Discourse - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 88

Implications of Racial/Ethnic Classification in the Hungarian Post-Genomic Medical Discourse

10.36144/RiG88.jun22.113-132

Avtor: Barna Szamosi

Ključne besede: medicinska genetika, enakost na področju zdravja, rasna in etnična pripadnost, Romi

Povzetek: Rasna oz. etnična kategorizacija v medicini pomeni izziv tako za zdravnike kot za paciente. Težave nastajajo, ker se rasne oz. etnične identitete ne ujemajo z objektivnimi biološkimi last-nostmi, hkrati pa imajo v rasno in etnično razslojeni družbi določene zdravstvene posledice. V znanstvenih teorijah o posledicah rasne oz. etnične kategorizacije v medicini izstopajo trije epis-temološki pristopi: biološki realizem, eliminativizem in konstruktivizem. Prispevek predstavlja študijo primera madžarskega medicinskega diskurza na področju genetike, ki se osredotoča na upoštevanje rasne oz. etnične klasifikacije romskih in neromskih bolnikov. Ob uporabi metod konstruktivistično utemeljene teorije je bilo med letoma 2011 in 2015 posnetih in analiziranih 34 intervjujev s strokovnjaki za človeško genetiko. Prispevek zagovarja stališče, da je treba konstruktivistično razumevanje diagnoz dopolniti z materialistično občutljivostjo in tako rasno oz. etnično klasifikacijo upoštevati kot dejavnika, ki prispevata k razumevanju zdravstvenih razlik med prebivalstvom.