Gospodarsko povezovanje kot temeljni prispevek za razvoj manj razvitih območij Jugoslavije, s posebnim ozirom na SR Slovenijo — predvsem tisti aspekti, ki zadevajo mednacionalne odnose - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Gospodarsko povezovanje kot temeljni prispevek za razvoj manj razvitih območij Jugoslavije, s posebnim ozirom na SR Slovenijo — predvsem tisti aspekti, ki zadevajo mednacionalne odnose

Avtor: Vilhar, Nada

Povzetek: S hitrejšim razvojem gospodarsko nerazvitih republik In avtonomne pokrajine Kosovo se ustvarjajo pogoji za vsestranski materialni in družbeni razvoj cele države ter se uresničuje ekonomska enakopravnost narodov In narodnosti Jugoslavije kot enega izmed faktorjev njihove nacionalne enakopravnosti. Družbenoekonomski razvoj in zmanjševanje regionalnih neenakosti jugoslovanskih republik In avtonomnih pokrajin sta bila osnovna cilja ekonomske politike v vsem povojnem obdobju. Članek prikazuje razvoj sistema ukrepov za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v vsem povojnem obdobju, njihovo dopolnjevanje In izpopolnjevanje. Prikazan je razvoj programov In projektov, ki naj bi se realizirali z združevanjem sredstev Sklada za razvoj manj razvitih republik In SAP Kosovo In analiza dosedanjih Izkušenj na področju združevanja dela in sredstev OZD iz SR Slovenije z OZD iz gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo. V zaključku so prikazani rezultati dosedanjega gospodarskega povezovanja na gospodarski razvoj manj razvitih območij Jugoslavije.