Factors Influencing the Attitudes of the Majority Population of Slovenia towards Immigration - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 89

Factors Influencing the Attitudes of the Majority Population of Slovenia towards Immigration

10.36144/RiG89.dec22.29-47

Avtor: Mojca Medvešek, Romana Bešter, Janez Pirc

Ključne besede: priseljevanje, odnos do priseljevanja, percepcije ogroženosti, Slovenija

Povzetek: V prispevku predstavljamo izsledke raziskave o tem, kakšen je odnos večinskega prebivalstva Slovenije do priseljevanja ter kateri dejavniki vplivajo nanj. Proučevali smo naslednje dejavnike: socialno-demografske značilnosti pripadnikov večinskega prebivalstva, stike med večinskim prebivalstvom in priseljenci ter percepcije ekonomske, varnostne in kulturne ogroženosti. Izhajali smo iz dveh teoretskih okvirov – teorije skupinske ogroženosti in teorije medskupinskih stikov. Rezultati kažejo, da ima večinsko prebivalstvo dokaj zadržan odnos do priseljevanja. Večina meni, da bi morala Slovenija zaostriti pogoje priseljevanja. Vpliv posameznih dejavnikov na oblikovanje odnosa večinskega prebivalstva smo preverjali s pomočjo hierarhične multiple regresijske analize. Kot najmočnejši napovedovalci odnosa do priseljevanja so se pokazale percepcije ogroženosti, zlasti kulturne, nekoliko manj pa ekonomske in varnostne ogroženosti.