Etničnost, integracija in civilna družba : prisilni migranti v Sloveniji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 45

Etničnost, integracija in civilna družba : prisilni migranti v Sloveniji

Avtor: Vrečer, Natalija

Ključne besede: Bosna in Hercegovina, begunci, Bošnjaki, integracija, civilna družba, Slovenija

Povzetek: Prispevek se osredotoča predvsem na skupino ljudi, ki je bila pregnana med vojno v Bosni in Hercegovini in je iskala zatočišče v Sloveniji. Avtorica poskuša odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri so slovenske oblasti dovolileintegracijo prisilnih migrantov iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo. Nadaljnja raziskovalna vprašanja se nanašajo na vlogo etničnega faktorja v procesih integracije, razloge za vztrajanje pri etničnosti, in vlogo civilne družbe v procesih integracije prisilnih migrantov. V prispevku avtorica zagovarja stališče, da integracijski ukrepi za prisilne in ekonomske migrante znatno prispevajo k socialni koheziji celotne družbe, prispevajo pa tudi k integraciji tistih migrantov, ki so v dani družbi živeli pred prihodom novih skupin. Uporabljena metodologija kombinira etnografsko raziskovanje in primerjalno analizo.