Družbenoekonomske podlage za uresničevanje enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Družbenoekonomske podlage za uresničevanje enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije

Avtor: Korošec, Štefan

Povzetek: V prispevku so opredeljene družbenoekonomske podlage za uresničevanje enakopravnosti narodov In narodnosti Jugoslavije, Bistveni dejavniki v uveljavljanju ustavnih načel so: delovanje enotnega jugoslovanskega trga, sistem In politika hitrejšega razvoja proizvajalnih sil v gospodarsko manj razvitih republikah in avtonomni pokrajini Kosovo ter skupno načrtovanje in uresničevanje razvoja. Nekateri kvantitativni kazalci kažejo dosežene pozitivne rezultate pri uveljavljanju ustavnih načel o enakopravnosti narodov in narodnosti v praksi. Analize družbenih in ekonomskih procesov kažejo, da smo v določenem smislu v prelomnem obdobju, ki pomeni uresničevanje programa dolgoročne ekonomske stabilizacije s krepitvijo vloge trga in zagotavljanja pogojev za normalno funkcioniranje enotnega jugoslovanskega trga. Za sedanjo stopnjo razvoja sistema in politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo je značilno, da združuje administrativno In samoupravno komponento. Nadaljnja perspektiva pri uveljavljanju enakopravnosti narodov in narodnosti oziroma republik in pokrajin je v razvoju socialističnega samoupravljanja, v upoštevanju različnega in skupnega ter objektivnih pogojev za življenje In delo v posameznih republikah In pokrajinah.