Društveni položaj narodnosti u Jugoslaviji u svetiu jugoslovenskog predloga Deklaracije o pravima lica koja pripadaju nacionalnim, etničkim, verskim i jezičkim manjinama - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Društveni položaj narodnosti u Jugoslaviji u svetiu jugoslovenskog predloga Deklaracije o pravima lica koja pripadaju nacionalnim, etničkim, verskim i jezičkim manjinama

Avtor: Surčulija, Živko