Change in the Discursive Practices of Bilingual Speakers after Moving to a Monolingual Environment - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 88

Change in the Discursive Practices of Bilingual Speakers after Moving to a Monolingual Environment

10.36144/RiG88.jun22.69-85

Avtor: Danila Zuljan Kumar

Ključne besede: kontaktno jezikoslovje, dvojezični govorec, diskurzivne prakse, izbira jezika, slovenščina, italijanščina

Povzetek: Prispevek analizira govorno vedenje govorcev, ki sta se rodila v dvojezični družini, odraščala v dvojezičnem okolju v Italiji in se kot odrasla odločila za selitev v enojezično slovensko okolje. Za- nima nas, kako spremenjeno okolje vpliva na njune diskurzivne prakse. Pri pridobivanju po-datkov je bila uporabljena metoda vodenega pogovora ter transkripcija zvočnega posnetka diskurza, pri analizi diskurza pa metoda interakcijske sociolingvistične analize. Raziskava je pokazala, da se je bilo govorcema najtežje jezikovno prilagoditi v strokovni oziroma žargonski terminologiji. Manjkalo jima je tudi poznavanje specifičnih slovenskih izrazov iz vsakdanjega življenja. Čeprav je njuna slovenščina prepletena z interferencami iz italijanščine, pa na drugi strani kažeta poznavanje zvrstnosti v slovenščini in sta občutljiva za rabo slengovskih besed v slovenskem knjižnem jeziku.