Bilingual Education as an Instrument of Ethnic Minority Protection: The Case of Italian L2 in the Slovene Littoral - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 87

Bilingual Education as an Instrument of Ethnic Minority Protection: The Case of Italian L2 in the Slovene Littoral

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.195-209

Avtor: Anja Zorman

Povzetek: Sistem vzgoje in izobraževanja se uvršča med pomembne oblike institucionalne podpore zagotavljanju vitalnosti manjšinskih etničnih skupnosti. V slovenski Istri se na dvojezičnem območju italijanščina poučuje kot obvezen predmet tudi v šolah s slovenskim učnim jezikom s ciljem razvijanja sporazumevalne in medkulturne zmožnosti učečih. Prispevek se ukvarja z odnosi med dejavniki razvoja sporazumevalne zmožnosti v manjšinskem jeziku. Opravljena je bila raziskava, v kateri smo stališča vprašanih merili z Likertovo lestvico. Rezultati kažejo, da je raven dvojezičnosti pri slovenskih govorcih v tesni povezavi s starostjo in pomenom, ki ga ima italijanščina v njihovem zasebnem življenju. Pokazale so se razlike v stiku z italijanščino, vendar so te tesneje vezane na raven znanja jezika kot na starost.