Aktualnost ustavnega koncepta federacije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Aktualnost ustavnega koncepta federacije

Avtor: Ribičič, Ciril

Povzetek: Avtor obravnava ustavnopravni razvoj federalizma v novi Jugoslaviji, upoštevaje posebej rešitve, uvedene z ustavnimi spremembami v letih 1968 do 1974 ter Kardeljeve poglede na razvoj In bistvo Jugoslovanskega federalizma. Kritično obravnava ustavno ureditev in prakso uresničevanja federaitivnih odnosov do leta 1963. V drugem delu Prikazuje vsebino sprememb, ki so jih glede odnosov v federaciji prinesla ustavna dočlnila in ustava SFRJ iz leta 1974. V sklepnem delu avtor posebej poudarja samoupravne družbenoekonomske temelje za urejanje odnosov v federaciji in kot neutemeljene zavrača nekatere predloge za spreminjanje ustavnih rešitev.