Cilji in namen

 

Od 1960 INV izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov.

Uredniki sprejemajo članke s področja s področja etničnih in manjšinskih študij s posebnim poudarkom na rasnih in etničnih odnosih, etnični identiteti, nacionalizmu, ksenofobiji, zaščiti (etničnih, narodnih, jezikovnih, verskih in drugih) manjšin, migracijah, multikulturalizmu in podobni tematiki. Še posebej zaželene so razprave o etničnih in manjšinskih vprašanjih v tako imenovani alpsko-jadransko-panonski regiji, kakor tudi vse komparativne študije, ki vključujejo – deloma ali v celoti – to geografsko območje, ki obsega Alpe, zaledje vzhodnega Jadrana in panonsko nižino. V tehničnem smislu je to območje, ki obsega države Albanijo, Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Republiko Češko, Italijo, Nemčijo (posebej južni del), Madžarsko, Kosovo, Črno goro, Romunijo, Srbijo, Slovaško in Slovenijo. Zanimivi sta lahko tudi Makedonija in Bolgarija.

Pri njenem uredniškem odboru sodelujejo številni ugledni strokovnjaki in vrhunski znanstveniki, kot npr. znameniti avtor na področju multikulturalizma prof. William Kymlicka, posebni poročevalec Združenih narodov za manjšinska vprašanja prof. Fernand de Varennes, svetovna avtoriteta na področju jezikovnih politik prof. Colin Williams in številni drugi.
Vsi prispevki so podvrženi postopku dvojno slepega recenziranja.

Letno izideta dve številki revije, običajno junija in decembra.

Revija Razprave in gradivo je prosto dostopna tudi na medmrežju. Dostop je mogoč preko portala Digitalne knjižnice Slovenije: www.dLib.si.