Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Memorandum der Karntner Slowemen zur Schulfrage — 1958


Memorandum der Karntner Slowenen anlasslich des 20. Jahrestages der Unterzeichnung des Staatsvetrages — 1975


Stellungnahme des Rates der Kamtner Slowenen und des Zentralverbandes slowe-nischer Organisatiooaen in Karmten zum Entwurf des Bundesgesetzes zur Durchfiihrung der die Amtssprache bei Dienstellen der Verwaltung im Lande Karnten betreffenden Bestimmuingen aus Art. 7 § 3 .des Staatsvetrages (Minderhaiten — Verwaltungss.prache gesetz fur Karnten) — 1960


Denktschrift der Kamtner Slowenen zur Volkszahlung — 1961


Kazenski odlog — 1974


Karta: Občine s 25 % slovenskega prebivalstva po štetju 1971. v občinskih mejah pred 1. 1. 1973.


Bohte, Borut

Nekateri mednarodnopravni vidiki avstrijskih obveznosti glede slovenske manjšine


Vukas, Budislav

Provisions of the International Law Concerning the Legal Status of the Burgenland Croats in Austria


Pleterski, Janko

O teritoirialim zasnovanosti mamjšinske zaščite in o proti-pogodbenih stališčih in praksi Avstrije


Druškovič, Drago

O upoštevanju manjšine kot subjekta lastne usode


Klemenčič, Vladimir

Kritika uradnih avstrijskih popisov prebivalstva v letih 1951, 1961 in 1971 glede na slovensko manjšino in slovenščino kot občevalni jezik


Zorn, Tone

Manjšinska šolska problematika na avstrijskem Koroškem


Domini, Mirjana

Discrimination against the Burgenland Croats as a National Minority in Austria


Nećak, Dušan

Manjšinsko varstvo v Avstriji po točki 3 člena 7 avstrijske državne pogodbe


Stergar, Janez

Kršitve določb točke 5 člena 7 avstrijske državne pogodbe


Domini, Mirjana

Diskriminacija gradišćanskih Hrvata kao narodne manjšine u Austriji


Zorn, Tone

O Slovencih na avstrijskem Štajerskem