Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Žagar, Mitja

Nekaj misli o politiki integracije romske skupnosti v Sloveniji


Skupna izjava Evangeličanskih cerkva iz Avstrije in Slovenije ter osrednjih organizacij koroških Slovencev ob dnevu srečanja (Globasnica, 4.12.2002)


Bešter, Romana

Vpliv Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin in Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih na ustavno zaščito manjšin v državah članicah Sveta Evrope


Brezigar, Bojan

Slovene minority in Italy through the monitoring process of the framework convention for the protection of national minorities


Brezigar, Sara

Enake možnosti na delovnem mestu. Ali res vplivajo na sodelovanje zaposlenih?


Gstettner, Peter

Der Ortstafelsturm vor 30 Jahren – eine Bewegung gegen Gesetz und Ordnung . Eine Analyse der Mikropolitik rund um das Jahr 1972 in Kärnten


Kovács, Attila

Izključitev prekmurskih Madžarov iz agrarne reforme na osnovi podatkov popisa o maternem jeziku iz leta 1921


Kurinčič Mikuž, Sonja and Lazić, Marinka

Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2001


Novak-Lukanovič, Sonja

Ekonomski vidik jezika v večkulturnih okoljih – narodnostno mešano okolje v Sloveniji


Polzer-Srienz, Mirjam

Minderheitenpolitik am Beispiel der Roma in ausgewählten Staaten Südosteuropas


Žagar, Mitja

In memoriam Janko Jeri (1927-2002)