Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Objava avstrijske lige za človekove pravice


Jeri, Janko

Nekaj elementov o položaju na ozemlju, kjer se stikata različni narodnosti ob zahodni meji SFRJ


Petrič, Ernest

The rights of national minorities as defined in the statutes of the communes


Jončić, Koča

Urejanje položaja in zaščite narodnih manjšin


Hodža, Hejrudin

Nacionalni preporod Šiptarjev (Albancev) v SFRJ


Zografski, Dančo

Problemi nacionalnega in družbenega razvoja SR Makedonije


Zwitter, Fran

Čudna ocena


Jeri, Janko

Nekaj aspektov ugotavljanja jezikovne pripadnosti ob popisu prebivalstva na tržaškem ozemlju v oktobru 1961


Pleterski, Janko

Avstrijsko ljudsko štetje 31. marca 1961 na Koroškem


Jager, Ančka

Regionalna avtonomija Furlanije-Julijske Krajine


Druškovič, Drago

Recenzija članka “Evropa etničnih skupnosti” (Guy Heraud)


Zorn, Tone

Recenzija članka “Sodobne družbeno geografske spremembe na Kosovem in Metohiji” (Mark Krasnici)


Bormé, Antonio

Položaj italijanske etnične skupine v Jugoslaviji


Zaključki skupne seje izvršnih odborov Slovenske kulturne gospodarske zveze in Unione degli Italiani dell’ Istria e di Fiume (Unije Italijanov za Istro in Reko).


Marušič, Branko

Bibliografija o problemih pokrajin ob zahodni meji SFRJ (1951—1962)


Zorn, Tone

Bibliografija člankov o koroškem vprašanju v periodičnem tisku 1961—1963


Zorn, Tone

Pregled predlogov in intervencij slovenskih manjšinskih organizacij na Koroškem pri avstrijskih oblasteh za izpolnitev člena 7 državne pogodbe


Pojasnilo o Inštitutu za narodnostna vprašanja — Ljubljana


Sestdesetletnica prof. dr. Franca Zwittra


Les nouveaux docteurs des sciences en droit


In memoriam: Dr. Franc Petek, Prof. Zorko Jelinčič


Vratuša, Anton

Complexity of problems in multi-national society


Druškovič, Drago

Odnosi med narodi v SFRJ