Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja


Stergar, Janez

Nastajanje evropske manjšinske zaščite


Vrečer, Natalija

When will social exclusion and temporary protection of Bosnian refugees in Slovenia end?


Zupančič, Jernej

Slovenci v Italiji


Žagar, Mitja

Zakonu (LXII. iz leta 2001) o Madžarih, ki živijo v sosednjih državah na rob : kratek komentar


Kurinčič Mikuž, Sonja and Lazić, Marinka

Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2000


Brezigar, Bojan

Zakon za zaščito slovenske manjšine v Italji


Gstettner, Peter

Kärntner Minderheitenpolitik als Mittel zum Zweck : wie Haider seinen “Freistaat” errichtet und damit die Republik beschädigt


Išek, Tomislav

Aspekti suvremenog položaja naroda Bosne (i Hercegovine) u kontekstu njihovih povijesnih kontinuiteta i diskontinuiteta


ITALIA. Zakoni itd.

Zakon o zaščiti slovenske jezikovne manjšine v Furlaniji-Julijski krajini. – Neuradni prevod, povzeto po Primorskem dnevniku


Jesih, Boris

Slovensko izseljenstvo – zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice


Jurić-Pahor, Marija

Martin Walde: Gestaltung Sorbischer katholischer Lebenswelt. Eine Diskursanalyse der religiösen Zeitschrift “Katolski posol” zwischen 1863 und 1939


Jurić-Pahor, Marija

Mirjana Nastran Ule: Sodobne identitete v vrtincu diskurzov


Klemenčič, Matjaž

Die Emigration der Slowenen aus der Habsburgermonarchie in die USA und das slowenische Organisationsnetz in den USA : 1870-1914


Klopčič, Vera

Nekatere značilnosti sodobnega položaja Romov : izkušnje na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja in zaposlovanja Romov v Sloveniji – primeri dobre prakse


Kristen, Samo

Trieste ali Trst? Britanska ozemeljska jamstva Kraljevini Jugoslaviji in njihov zapozneli in kontroverzni odmev v historiografiji in memoaristiki


Kržišnik-Bukić, Vera

Slovenci v Bosni in Hercegovini, Bosna v Ljubljani


MAGYARORSZÁG. Zakoni itd.


Malle, Avguštin

O situaciji ali statusu slovenščine na Koroškem : (moremo govoriti o “normalizaciji manjšinskih jezikov v Avstriji?”)


Medved, Felicita

Nationality, citizenship and integration, a european perspective


Mejak, Renata

Medčasovna analiza čezmejnih stikov prebivalcev Monoštra s sosednjo Slovenijo


Mlekuž, Jernej

Izbrani teoretski vidiki razumevanja prostora kot elementa etnične, narodne in nacionalne identitete


Munda Hirnök, Katalin

Množični mediji na narodno mešanih območjih : (primer Lendava, Monošter, občina Železna Kapla Bela)


Nećak Lük, Albina

European plurilingualism from a national language perspective


Pallaver, Günther

Die südtiroler Volkspartei. Erfolgreiches Modell einer ethnoregionalen Partei. Trends und Perspektiven


Žagar, Mitja

Kako bi lahko razklenili začaran krog? Posredovanje, mediacija ter usposabljanje za preprečevanje in razširjanje etničnih konfliktov


Bešter, Romana

Državljanski in etnični nacionalizem v odnosu do etničnih manjšin