Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Žagar, Mitja

A contribution to an “ethnic glossary”


Vinzenz-Rizzijevo društvo na Koroškem


Hafner - Fink, Mitja

Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : metodološka izhodišča, podatki, vzorec, indeksi


Jesih, Boris

Medetnični odnosi in politika : drobci iz raziskave


Klopčič, Vera

Pravno varstvo manjšin


Kržišnik-Bukić, Vera

Slovenski gostinci in pomen slovenskih gostiln v Zagrebu v 30-ih letih 20.stoletja


Kurinčič Mikuž, Sonja in Slamič, Pavel

Pravni položaj slovenske narodne manjšine v Italiji 1981-1993


Lazić, Marinka

Bibliografija sodelavcev INV za leto 1993


Mejak, Renata

Čezmejni stiki prebivalcev Lendave s sosednjo Madžarsko


Milenković, Aleksander

Nekaj opomb k vprašanjem o jeziku v popisu prebivalstva 1991


Munda Hirnök, Katalin

Javna občila na narodnostno mešanem območju v Lendavi


Novak Lukanovič, Sonja

Dvojezična vzgoja in izobraževanje – vloga v družbi in stališča posameznikov


Nećak Lük, Albina

Language component of the interethnic relations issues in the ethnically mixed regions along the Slovene-Hungarian border


Komac, Miran

Usoda beneške Slovenije


Nećak Lük, Albina

Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : primerjalna analiza elementov narodnostne identitete prebivalstva na stičnih območjih obmejnih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske


Poche, Bernard

The creation of a “new state” in Slovenia. Elaboration of the competences of public authorities and mobilization of social processes of identification and membership – a research program


Szabó, Ildikó

Kétnyelvüség és nyelvhasználat a Muravidéki Magyarok körében


Zupančič, Jernej

Novejše spremembe v socialni strukturi koroških Slovencev