Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Žagar, Mitja

Position and protection of national communities (ethnic minorities) in the constitution of the Republic of Slovenia


Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji


Medica, Karmen

Regionalizem – pro et contra


EGYEZMENY


Stranj, Pavel

Kanalska dolina : kritična analiza ocen etnične strukture prebivalstva


Sturm, Marjan

Evropa regij, kultur in jezikov : med nacionalizmom in interkulturnim srečanjem


Gombocz, Wolfgang L.

Outlawed: the Republic of Austria’s permanent violations of human rights in Styria


Gstettner, Peter and Wakounig, Vladimir

Intercultural learning as a tool for living together in a democracy based on respect for human rights


Jurić-Pahor, Marija

“Biti hočemo enoten narod bratov” : etnična identiteta kot odraz družbeno pogojenih incestuoznih fantazij


Klopčič, Vera

The ethnic structure of ex Yugoslavia


Komac, Miran

Od pasivne k aktivni emigraciji : Zveza slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske krajine: njen nastanek ter delovanje do potresa leta 1976


Kristen, Samo

Nemci v Sloveniji po letu 1945 : statistični oris


Kržišnik-Bukić, Vera

O Slovencih na območju Jugoslavije izven Slovenije po popisih prebivalstva 1921-1991


Lazić, Marinka

Bibliografije in biografije delavcev Inštituta za narodnostna vprašanja 1989-1992


Mejak, Renata

O odnosu staršev do dvojezične šole v Lendavi : prikaz rezultatov “case study”


Munda Hirnök, Katalin

Vzroki in razvoj poljedelskega zaposlovanja med porabskimi Slovenci na Madžarskem


Nećak Lük, Albina

Literacy acquisition in a bilingual school


Novak-Lukanovič, Sonja

Jezik manjšine in izobraževanje


Orbanić, Srđa and Musizza-Orbanić, Nataša

Regionalismo istriano: finizione da fine millennio


Pravni položaj narodnosti/narodnih manjšin v Sloveniji


Sukić, Marijana

Od Prijatela do Slovenskih utrinkov : informiranje v slovenskem jeziku med porabskimi Slovenci


Šuran, Fulvio

La minoranza nazionale italiana tra demagogia e democrazia