Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Hajós, Ferenc

Soodločanje narodnosti – pravni aspekti


Orlando, Bruno

Problemi italijanske šole


Vuga, Lucijan

Vloga obmejnega prostora pri ohranjanju in razvoju narodnosti – v luči gospodarskih dejavnikov


Jogan, Savin

Vloga občine pri uresničevanju enakopravnosti narodnosti (narodnih manjšin)


Novak Lukanovič, Sonja

Pomen in vloga dvojezičnega izobraževanja v večkulturnem okolju


Klemenčič, Vladimir

Sodobni regionalni problemi madžarske in italijanske narodnosti v procesih družbeno-ekonomske preobrazbe


Mejak, Renata

O vprašanjih sodelovanja narodne manjšine z matico


Laszlo, Gönc

Vzgoja in izobraževanje pripadnikov narodnih skupnosti


Nećak Lük, Albina

Status jezika narodnih manjšin


Sau, Silvano

Sredstva javnega obveščanja in narodne manjšine – Prispevek za okroglo mizo Narodnost – manjšina ali skupnost.


Šiftar, Vanek

Romi – narodnostna ali etnična skupnost?


Štrukelj, Inka

Status jezika narodne manjšine


Žugel, Jasna

Družbenoekonomski položaj Romov v občini Novo mesto


Beltram, Peter

Ohranjanje etnične identitete


Bučar, Bojko

Evropa, regionalizem in narodne manjšine


Juri, Franco

Manjšine in identiteta okolja


Flego, Isabella

Problematika šol z italijanskim učnim jezikom na Obali


Klopčič, Vera

Splošno o mednarodno pravnem varstvu narodnih manjšin


Gaspari, Milan

O konceptu varstva narodnosti (narodnih manjšin) v Republiki Sloveniji


Battelli, Roberto

Odgovornost države do narodnosti


Medica, Karmen

Kulturna identiteta Istre


Mitja Žagar

Urejanje pravic in položaja narodnosti in drugih avtohtonih etničnih skupnosti v posebnem ustavnem zakonu ter predstavljanje narodnosti in njihova možnost vpliva na sprejem odločitev