Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Vilhar, Nada

Ekonomska preučevanja med manjšinami


Klopčič, Vera

Nekatere realizacije pravnega vidika etnične problematike


Mejak, Renata

Predstavitev področij dela in nekatere sugestije


Novak Lukanovič, Sonja

Oris področij dela in opravljene naloge


Medica, Karmen

Narodnostna in migracijska problematika slovenske Istre


Komac, Miran

O možnih smernicah razvoja INV


Malle, Avguštin

Stanje slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu in perspektive


Klemenčič, Vladimir

Vodila za razvoj inštituta za narodnostna vprašanja in teze za povezovanje štirih inštitutov


Lipovec, Sergij

Problem etnosa kot osnovni del družbenega procesa evropske integracije


Bratina, Darko

Razvojna filozofija slovenskega raziskovalnega inštituta


Pahor, Milan

Diskusijski prispevek k etnični delavnici


Klemenčič, Vladimir

Raziskovalno delo na področju nacionalnega vprašanja, manjšinjskih problemov in mednacionalnih odnosov


Bratina, Darko

Projekt Goriško


Šumi, Irena

O komparativistiki in antropologiji


Venosi, Salvatore

Tradicija in perspektive preučevanja v Kanalski dolini in Reziji


Rupel, Aldo

Delo na Goriškem sedežu SLORI


Malle, Avguštin

Raziskave celovškega znanstvenega inštituta


Baša, Majda

Sociolingvistična raziskava – slovenščina kot jezik okolja na tržaškem


Bergnach, Laura

Dejavnosti goriškega sedeža SLORI


Bufon, Milan

Socialna geografija slovenskega zamejstva v Italiji


Stranj, Pavel

“Etnodemografija” in šolstvo


Pahor, Milan

Raziskovalna dejavnost narodne in študijske knjižnjice


Stergar, Janez

Predstavitev dosedaj opravljenega dela


Kristen, Samo

Projekt Tržaško vprašanje 1945 – 1954


Jazbec, Branko

Analitično in znanstveno delo


Komac, Miran

Preučevanje politične kulture manjšinske skupunosti


Jesih, Boris

Politološke preiskave v avstrijskem zamejstvu


Šumi, Irena

Projekt komparativističnih preučevanj problematike entosa na Inštitutu za narodnostna vprašanja


Klopčič, Vera

“Jugoslovani” – opredeljeni ali neopredeljeni občani


Medica, Karmen

Novi popis prebivalstva (leto 1991) in narodnostne skupnosti v Jugoslaviji – primer italijanske narodnosti v Istri


Žitnik, Janja

Nekateri problemi pri preučevanju slovenskega izseljenstva


Kodrič, Majda

Prenavljanja znotraj slovenske etnične skupnosti v ZDA – konkretni primeri in razmišljanja


Kaučič - Baša, Majda

Govorno dejanje kot instrument pri razlagikodnega preklopa


Križman, Mirko

Jezik in skupinska ter celovita etnična identifikacija


Fonda, Pavel

Psihoanalitična antropologija in etnične problematike


Kalc, Aleksej

Etnična problematika kot stičišče med disciplinami na poti v interdisciplinarno raziskovanje: primer izseljevanja iz doline Rezije


Bufon, Milko

Etničnost in teritorialnost ali geografija med disciplinarno in multidisciplinarno razsežnostjo


Mejak, Renata

Madžari v Sloveniji


Grabnar, Boris

Razširjeni diskusijski prispevek


Bratina, Darko

Etnično vprašanje kot raziskovalna specializacija