Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Malnič, David

Znanstveno-raziskovalno sodelovanje — alternativa za prosto industrijsko cono na Krasu?


Piry, Ivo

Spremembe v številu in strukturi prebivalstva obmejnih območij SR Slovenije (v obdobju 1953—1981)


Malle, Avguštin

Razvojni problemi dvojezičnega šolstva na Koroškem


Vilhar, Nada

Strukturne spremembe v razvoju kmetijstva na narodnostno mešanem ozemlju na Koroškem po letu 1973


Jesih, Boris

Nekatere značilnosti avstrijske politike do slovenske manjšine na Koroškem v zadnjih letih


Stranj, Pavel

Družbeni razvoj območja dežele Furlanije-Julijske krajine, kjer živijo Slovenci, v luči povojnih popisov


Clavora, Ferruccio

Globalna zaščita Slovencev v Italiji — specifičen primer slovenske manjšine v Videmski pokrajini


Ruttar, Riccardo

Italijanska šola v Benečiji: asimilacija ni vzgoja za mir


Žabjek, Saša

Kulturni razvoj Slovencem v Videmski pokrajini zagotavlja večjo samozavest


Pahor, Milan

Pregled boja Slovencev v Italiji za narodne pravice po drugi svetovni vojni


Kozar-Mukič, Marija

Raziskave o Slovencih na Madžarskem


Stranj, Pavel

Sociodemografski pokazatelji povojnih popisov v 35 občinah Furlanije Julijske krajine, kjer živijo Slovenci


Konvencija o ustanovitvi zveze za nizozemski jezik med kraljevino Belgijo ih kraljevino Nizozemsko


Iz dejavnosti Inštituta za narodnostna vprašanja


Ribičič, Ciril

Nekatera vprašanja delovanja in razvoja našega političnega sistema, s posebnim ozirom na vlogo in delovanje federacije


Dragosavac, Dušan

Aktualni nacionalni problemi u Jugoslaviji


Rizman, Rudi

K problemom teoretske prepoznave nacionalizma ter razmerja med nacionalnim in razrednim


Duraković, Nijaz

Istorijski korijeni identiteta Muslimana


Munčan, Jovan

Ravnopravnost naroda i narodnosti u Vojvodini kao temelj njiliovog socljalističkog samoupravnog zajedništva


Plasseraud, Yves

Ali v letu 1984 v Franciji obstajajo manjšine?


Peeters, Yvo J. D.

»Jezikovna zveza« — pogodba med Flandrijo in Nizozemsko — »Novum« na področju mednarodnih odnosov


Toševski, Ivan

Problematika domorodačkog stanovništva na medunarodnoj sceni


Devetak, Silvo

Mednarodnopravno varstvo slovenske narodnostne skupnosti v Italiji in italijanske narodnosti v Jugoslaviji po osimski pogodbi


Joô, Rudolf

Razvoj manjšinskih pravic in položaj madžarske narodnosti v Ljudski demokratični republiki Romuniji (23. avgust 1944—13.april 1948)


Čačinovič, Rudi

Ali gre resnično za oživljanje madžarskega nacionalizma?


Vuga, Lucijan

Obmejni jugoslovansko-italijanski prostor v silnicah tehnološke revolucije (razmišljanja o načrtu za raziskovalni projekt)