Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Mitić, Miodrag

Neke karakteristike u normativnem uredivanju ravnopravnosti naroda i narodnosti


Jogan, Savin

Vloga občine pri uresničevanju enakopravnosti narodov in narodnosti ter posebej ustavnega položaja narodnosti


Klopčič, Vera

Urejanje položaja narodnosti v statutih občin na narodnostno mešanih območjih v SFRJ


Beltram, Peter

Sociodemografski pokazatelji glede na narodnost


Lazić, Marinka

Prikaz šolstva v jezikih narodnosti v SFRJ


Klopčič, Vera

Izbor določil iz ustav, pomembnejših dokumentov In zakonov


Čelovič, Marjeta

Bibliografija »Narodno vprašanje in mednacionalni odnosi v Jugoslaviji 1978—1982«


Devetak, Silvo

Nekatera idejna in politična vprašanja nadaljnjega razvoja jugoslovanske skupnosti narodov in narodnosti


Ribičič, Ciril

Aktualnost ustavnega koncepta federacije


Potrč, Miran

Aktualna vprašanja pri usklajevanju skupnih interesov v zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ po načelih dogovarjanja z vidika delovanja delegatskega sistema


Čačinovič, Rudi

Razvojni problemi podružbljanja zunanje politike


Pleterski, Janko

Zgodovinska izhodišča in osnovni smisel obstoja Socialistične federativne republike Jugoslavije


Korošec, Štefan

Družbenoekonomske podlage za uresničevanje enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije


Vilhar, Nada

Gospodarsko povezovanje kot temeljni prispevek za razvoj manj razvitih območij Jugoslavije, s posebnim ozirom na SR Slovenijo — predvsem tisti aspekti, ki zadevajo mednacionalne odnose


Žabjek, Saša

Kultura — element zbliževanja med narodi in narodnostmi


Nećak-Luk, Albina

Enakopravnost jezikov kot element enakopravnosti narodov in narodnosti SFRJ


Novak Lukanovič, Sonja

Nekateri elementi vzgoje za sožitje med narodi in narodnostmi v vzgojnoizobraževalnem procesu osnovne šole v SR Sloveniji


Genorio, Rado, Klemenčič, Vladimir, Stergar, Aleš

Vprašanja okrog interpretacije rezultatov jugoslovanskega popisa prebivalstva po narodnosti leta 1981


Beltram, Peter

Nekateri vidiki razvoja narodnostne identitete pripadnikov narodnosti v SFRJ


Jončić, Koča

Narodnosti kao konstitutivni elemenat jugoslovenske zajednice